KIPR

Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR) je forma metodického vedení rozvoje jednotlivých oblastí psychomotorického a sociálního vývoje dítěte a je do něj zapojen široký tým odborníků, který s dítětem daný plán naplňuje - speciální pedagog, klinický logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut, komunikační terapeut, příp. psycholog. KIPR se připravuje u dětí, u nichž to úroveň psychomotorického a sociálního vývoje vyžaduje.

Speciální pedagoglogopedfyzioterapeut, ergoterapeut a  komunikační terapeut  provedou nejprve u dítěte potřebnou diagnostiku a vytvoří individuální plán rozvoje za svoji odbornost. Následuje společná schůzka se zákonnými zástupci dítěte, kde se vytvoří na základě přání tzv. „zakázky“ zákonných zástupců a individuálních plánů terapeutů výsledný Komplexní individuální plán rozvoje. Nedílnou součástí KIPRu je také jeho hodnocení, které probíhá opět společně vždy po skončení daného období, na které byl KIPR vytvořen. Tato společná setkání probíhají podle potřeb dítěte 1x za rok nebo 1x za čtvrtletí.

KIPR je vytvořen na základě Podpůrně stimulačního programu (PSP) nebo na základě Edukačně hodnotícího profilu pro děti s Poruchami autistického spektra (PAS). Podpůrně stimulační program (PSP) v sobě zahrnuje program na podporu psychomotorického rozvoje - PORTAGE a diagnostiku a metodiku dle Waltera Stressmeiera a je určen pro děti se specifickými potřebami v oblasti motoriky a komunikace. Edukačně hodnotící profil je využíván u dětí s PAS.


U dětí s PAS využíváme ve vzdělání specifické principy, metody a postupy, které akceptují specifické potřeby těchto dětí, ale zároveň u dětí zlepšují efektivitu učení a zvyšují možnost těchto dětí snadněji se zapojit do dalších stupňů vzdělávání a v budoucnu se snadněji začlenit do společnosti. Nejvíce využíváme behaviorální techniky, metodu Senzorické integrace a techniky vycházející ze zásad Teacch programu (Strukturované učení).


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice


ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430