Péče foniatrická

Foniatrickou péči pro Lentiláčky zajišťuje externě MUDr. Jaroslav Praisler. Každý rok probíhá foniatrické vyšetření dětí, kde odborný lékař posuzuje úroveň řečových dovedností dětí, případné obtíže řeči, sluchu a hlasu. 

Pokud je to nutné, pokračuje odborné vyšetření a případně léčba na pracovišti foniatra.