Pracovní skupina PAS

Pracovní skupina pro osoby s PAS při Krajském úřadu Pardubice - meziresortní spolupráce:

V roce 2013 iniciovalo Rodinné Integrační Centrum a Lentilka – Dětské rehabilitační centrum vznik Pracovní skupiny pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS), jejímž cílem bylo zmapovat potřeby osob s PAS v Pardubickém kraji (Pk) v rámci meziresortní spolupráce resortů zdravotnictví, školství a sociálních služeb.  

Výše zmíněné organizace jsou koordinátory Pracovní skupiny, záštitu nad ní převzal Ing. Pavel Šotola – radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.

V rámci získání kvalifikovaných informací napříč celým spektrem služeb pro osoby s PAS se skupina rozdělila na 1. kulatém stolu dne 16. 4. 2013 v Integračním centru Kosatec na Pracovní skupinu pro rodiny s dětmi s PAS a Pracovní skupinu pro dospělé osoby s PAS.

Během roční činnosti byly oběma skupinami, spolu se zapojením rodičů osob s PAS, vytvořeny priority potřeb osob s PAS v Pk, které byly představeny na 2. kulatém stolu dne  28. 4. 2014 v Lentilce – Dětské rehabilitační centrum.

Jednalo se o následující priority:

Oblast zdravotnictví: zajištění včasné a komplexní diagnostiky, screeningového vyšetření dětí pediatry v 18-ti měsících, dostatečného počtu dětských psychologů a pedopsychiatrů.

Oblast školství: zajištění asistenta pedagoga pro děti s PAS v předškolním a školním vzdělávání

Oblast sociální věcí: zajištění četnosti a dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS – tzv. bílá mapa, podporování, navýšení kapacity terénních služeb a počtu intervencí pro děti do let, zajištění dostupnosti terénních, ambulantních a pobytových služeb pro osoby s PAS, podporování podmínek vstupu osob s PAS na trh práce, zajištění vzdělávání pracovníků a pečujících osob.

Společná oblast: osvěta, podporování aktivit směřujících k ucelenosti informací o problematice PAS a ke spolupráci mezi jednotlivými zástupci uvedených resortů. 

V rámci diskuse byly vymezeny AKTUÁLNÍ PRIORITY, které sloužily jako podklad pro jednání politických zástupců a odborných zástupců 3 resortů. Setkání pořádal Ing. Pavel Šotola dne 23. 6. 2014.

Závěrem jednání byly potvrzeny stanovené aktuální priority osob s PAS s potřebou jejich přenosu na celorepublikovou úroveň. Dle slov Ing. Pavla Šotoli se v rámci sociálních věcí již zabývá danými prioritami pro sociální oblast a v současné době Odbor sociální věcí Pk řeší problémy osob s PAS individuálně.

Konkrétní výstupem Pracovních skupin bylo vytvoření velmi podrobné adresáře poskytovatelů sociálních, zdravotních a školských služeb v Pardubickém kraji – ADRESÁŘ SLUŽEB PRO OSOBY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA pro Pardubický kraj. Aktualizaci zajišťuje Rodinné Integrační Centrum o.s.

Pro další jednání byla vytvořena UŽŠÍ PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY S PAS složená ze zástupců všech resortů a všech cílových skupin včele s Ing. Pavlem Šotolou.

Koordinaci zajišťuje Mgr. Gabriela Bělková.

Cílem této skupiny bude kontrola stanovených úkolů, svolávání dalších potřebných jednání, jak s politickými zástupci, tak i s odborníky, směřující ke vzájemné a meziresortní spolupráci a podpoře rodin s osobami s poruchami autistického spektra v Pardubickém kraji. 

 
Zápisy z jednání skupiny rok 2019
 
Zápis z jednání skupiny rok 2018
 
Zápis z jednání skupiny rok 2017
 
Zápis z jednání skupiny prosinec 2015 + přílohy
 
Zápis z jednání skupiny květen 2015 + přílohy
 
 
Zápis z jednání skupiny duben 2014 + přílohy
 
Zápisy z jednání rok 2013/14 + vznik a profilování skupiny